Prisijunkite prie savo asmeninės sodra paskyros ir pateikite užklausą dėl savanoriškojo draudimo sutarties sudarymo (skiltis - „Savanoriškasis draudimas“)

Noriu-apsidrausti-savanoriskai.png

Noriu APSIDRAUSTI SAVANORIŠKAI

Kaip sudaroma savanoriškojo draudimo sutartis?

Informuojame, kad savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu galima draustis tik iki 2016 m. pabaigos. Nuo 2017 m. sausio 1 d. šios rūšies draudimo nebelieka, o visos iki to laiko sudarytos sutartys bus nutrauktos (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

 • Savanoriškojo draudimo sutartį galite sudaryti prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros arba kreipiantis į Sodros skyrių;
 • Savanoriškai draustis galima:
  •  socialiniu pensijų draudimu;
  • arba socialiniu draudimu ligos ir motinystės pašalpoms.
 • Sutartis sudaroma ne trumpesniam nei 12 mėn. laikotarpiui (išimtis daroma tik JEI Jums liko mažiau nei 12 mėnesių iki senatvės ar netekto darbingumo pensijos skyrimo dienos, arba Jums paskirta senatvės pensija, neturint būtinojo stažo, o iki jo įgijimo dienos liko mažiau nei 12 mėn.);
 • „Sodra“ raštu Jus informuoja apie įsigaliojusius ar pasikeitusius teisės aktus.

Jei savanoriškuoju socialiniu draudimu apsidraudęs asmuo nepraneša raštu „Sodrai“ apie draudimo sutarties nutraukimą iki pirminės draudimo sutarties galiojimo pabaigos, jos galiojimas pratęsiamas neapibrėžtam laikui. Jei sutartis sudaryta trumpesniam laikotarpiui nei 12 mėn., ji automatiškai nepratęsiama.

Suskleisti
Kas gali savanoriškai draustis socialiniu pensijų draudimu?

Savanoriškai socialiniu pensijų draudimu galite apsidrausti, jei atitinkate šias sąlygas:

 

 • esate ne jaunesnis nei 16 metų Lietuvos, kitos ES valstybės narės, EEE arba Šveicarijos konfederacijos nuolatinis gyventojas ir Jums nėra paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį stažą;
 • nesate draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu Lietuvoje, kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje;
 • jei esate draudžiamas TIK pagrindinei pensijos daliai gauti.

 

 Papildomai pensijos daliai galite apsidrausti savanoriškai, tik tuo atveju, jei esate draudžiamas pagrindinei pensijos daliai.

Suskleisti
Kas gali savanoriškai apsidrausti ligos ir motinystės pašalpoms?

Šioms pašalpoms galite draustis, jei esate nuolatinis Lietuvos, kitos ES valstybės narės, EEE valstybės, Šveicarijos Konfederacijos gyventojas, Jums ne mažiau nei 16 metų ir:

 

 • nesate privalomai draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu Lietuvoje, kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje;
 • nesukakote senatvės pensijos amžiaus;
 • nesate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (invalidu) nepriklausomai nuo to, ar Jums paskirta pensija.

Jei esate vyras - galite sudaryti draudimo sutartį ligos pašalpai gauti.

Jei esate moteris – galite sudaryti sutartį ligos ir motinystės pašalpoms gauti.

 

 Draudimo sutartys sudaromos prisijungus prie savo asmeninės sodra paskyros arba atvykus į „Sodros“ skyrių.

Suskleisti
Kaip mokamos draudimo įmokos pensijų bei ligos ir motinystės savanoriškojo draudimo atveju?

Pensijų draudimas 

 

Pagrindinei pensijos daliai:     

 • kas mėnesį mokama 50 % bazinės pensijos dydžio įmoka - 56 Eur (bazinės pensijos dydis šiuo metu 112 Eur).

Papildomai pensijos daliai:

 • kas mėnesį mokama 15 % nuo Jūsų deklaruojamos draudžiamųjų pajamų sumos (bet nuo ne mažesnės nei MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas lygus 380 Eur. ir nuo ne didesnės nei einamųjų metų draudžiamų pajamų dydis (šiuo metu – 445 Eur) sumos. Pasikeitus valstybiniam savanoriškajam socialiniam pensijų draudimui deklaruojamų draudžiamųjų pajamų sumos dydžiui, užpildykite prašymą ir pateikite jį „Sodros“ skyriui.

 

Prašymo forma atsisiųsti 

 

   Šias įmokas turi apskaičiuoti pats asmuo ir savanoriškojo draudimo sutartyje nustatyta tvarka jas mokėti. Įmokos už einamąjį mėnesį turi būti sumokėtos iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

 

   Pavyzdžiui: įmokas už 2016 metų pirmąjį ketvirtį turėjote sumokėti iki 2016 m. balandžio 15 dienos.

 

Įmokų kodai

 

 1. Pagrindinei pensijos daliai:
 • einamosios įmokos – 267,
 • delspinigiai – 268.
 1. Papildomai pensijos daliai:
 • einamosios įmokos – 269,
 • delspinigiai – 272.

 

   Įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

 


   Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.


 

 Draudimas ligos ir motinystės pašalpoms

 

Sudarius sutartį, Jums teks pasirinkti kalendorinių metų įmokų dydį, kadangi savanoriškojo draudimo sutartys ligos ir motinystės pašalpoms gauti sudaromos metams.

 

 Metinis įmokų dydis negali būti:

 • mažesnis nei 2,9 Eur per mėnesį;
 • didesnis nei 57,92 Eur per mėnesį.

 

   Įmokos pašalpoms mokamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip paskutinę einamojo ketvirčio darbo dieną. 

 

   Pavyzdžiui: įmokas už 2016 metų pirmąjį ketvirtį reikėjo sumokėti iki 2016 m. kovo 31 dienos.

 

Įmokų kodai

 

Ligos pašalpai ar Ligos ir motinystės pašalpoms gauti:

 • einamosios įmokos – 270,
 • delspinigiai - 271.

 

Apsidraudę, įmokas galite mokėti:

 • pasinaudoję elektronine bankininkyste;
 • pašte;
 • kredito įstaigoje.

 

   Įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

 

Įmokos ligos ir motinystės pašalpoms turi būti mokamos už visą kalendorinį mėnesį. Tais pačiais kalendoriniais metais mėnesinių įmokų dydis nekeičiamas.

Už ligos mėnesius įmokų mokėti nebūtina. Jei už savo ligos mėnesius įmokų nemokėjote, ligos kalendoriniai mėnesiai neįskaitomi į Jūsų draudimo pašalpoms laiką.

 


   Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.


 

Suskleisti
Kokios yra mano teisės?

Pensijų draudimo sutartis

 

Apsidraudus savanoriškuoju pensijų draudimu, Jūs turite teisę gauti pensijas pagal:

 • Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą;
 • Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą,

jei atitinkate nustatytas sąlygas atitinkamai pensijos rūšiai gauti.

Mirus savarankiškai apsidraudusiam asmeniui, jo sutuoktiniai ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.

 

Draudimo sutartis ligos ir motinystės pašalpoms

 

Apsidraudus savanoriškuoju ligos ir motinystės draudimu, Jūs turite teisę:

 • gauti ligos pašalpą susirgę ar sužaloję.
 • gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Ligos ar motinystės pašalpa išmokama, jei dėl jos kreipiamasi per 6 mėnesius nuo ligos ar nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Ligos ir motinystės pašalpos skiriamos ir mokamos tik tada jei įmokos buvo mokamos už mažiausiai 6 mėnesius, pagal savanoriškojo draudimo sutartį. Tiek ligos, tiek motinystės pašalpos gavimo atveju.

Pašalpos, kurios asmeniui mirus nebuvo išmokėtos, išmokamos apdraustojo artimiesiems, kurie paveldi mirusiojo turtą.

Suskleisti
Kaip sustabdoma ar nutraukiama pensijų ar pašalpų savanoriškojo draudimo sutartis?

Pensijų draudimo sutartis

 

Sutartis sustabdoma, jei:

 • gaunate pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pradedate vykdyti individualią veiklą su verslo liudijimu.
 • Jei esate draudžiami privalomuoju pensijų draudimu kitoje ES valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba Šveicarijos konfederacijoje.

Pastaruoju atveju savanoriškojo draudimo sutarties vykdymas  sustabdomas nuo privalomojo draudimo pradžios, o sumokėtos įmokos grąžinamos.

 

Sutartis nutraukiama šiais atvejais:

 

 • apsidraudusiojo iniciatyva, raštu informavus Sodros teritorinį skyrių. Tai galite padaryti atvykę į teritorinį skyrių arba prisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos;
 • Sodros iniciatyva, jei eilinio ketvirčio įmokos nesumokamos per 3 mėnesius nuo einamojo ketvirčio pabaigos;
 • tampate draudžiamas privalomuoju socialiniu pensijų draudimu (sutartis nutraukiama nuo privalomojo valstybinio socialinio draudimo pradžios);
 • jei tampate privalomai draudžiami valstybės lėšomis pagrindinei pensijos daliai gauti. Įmokos, sumokėtos draudžiantis pagrindinei pensijos daliai gauti, grąžinamos, jei draudėtės ir papildomai pensijos daliai gauti, pastarosios įmokos įskaitomos į Jūsų draudžiamąsias pajamas;
 • jei tampate privalomai draudžiami valstybės lėšomis pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Tokiu atveju sumokėtos įmokos grąžinamos, jei savanoriškuoju draudimu draudėtės ir pagrindinei, ir papildomai pensijų dalims. 

 

Draudimo sutartis ligos ir motinystės pašalpoms

 

Sutartis gali būti nutraukiama, JEI:

 

 • nesumokate įmokų už 2 ketvirčius. Tokiu atveju, Sodra sutartį nutraukia teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu;
 • pasikeičia sutarties sąlygos ir Jūs, įvertinę Sodros teritorinio skyriaus pateiktą informaciją apie tokio pobūdžio pasikeitimus, nesutinkate su jais
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-08-11
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!