Sodros-taryba.png

Sodros taryba

Tarybą sudaro 15 lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės institucijoms.

Tarybos sudėtis:
 1. Asta Aranauskienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė;
 2. Antanas Burinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras;
 3. Janina Kumpienė, sveikatos apsaugos ministro patarėja;
 4. Gediminas Onaitis, ūkio viceministras;
 5. Edmundas Žilevičius, finansų viceministras;
 6. Svajūnas Andriulis, Lietuvos darbo federacijos pirmininkas;
 7. Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas;
 8. Loreta Soščekienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė;
 9. Jurijus Zaranka, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas;
 10. Algirdas Zvicevičius, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais;
 11. Dovilė Baškytė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo aplinkos ir švietimo politikos departamento direktorė;
 12. Vidas Butkus, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius;
 13. Kazimieras Vindaudas Jackūnas, Lietuvos darbdavių konfederacijos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Euroklinika“ direktorius;
 14. Aurelijus Šapranauskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos komiteto narys;
 15. Vytautas Vidmantas Zimnickas, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys.

Suskleisti
Sodros tarybos funkcijos
 • Nagrinėja ir teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie tai, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai ir kaip vykdoma Fondo valdybos veikla;
 • teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinį draudimą reglamentuojančių įstatymų projektų;
 • teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, Fondo rezervo sudarymo;
 • nagrinėja ir teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl draudėjų prašymų atidėti socialinio draudimo įmokų skolų ar delspinigių, viršijančių 100 tūkst. Lt, mokėjimą;
 • svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo biudžeto projekto;
 • svarsto Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Valstybės kontrolės ataskaita (jeigu ji pateikta) bei teikia išvadą Fondo valdybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Ši išvada įforminama Fondo tarybos nutarimu;
 • kartu su Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniu teikia išvadą dėl Vyriausybės patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių vykdymo ir pasiūlymus, kokių papildomų priemonių reikia pensijų sistemos finansiniam stabilumui ir socialinio draudimo išmokų adekvatumui užtikrinti;
 • ne rečiau kaip kas ketverius metus teikia išvadą ir prognozes dėl ilgalaikės socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos eigos ir laukiamų rezultatų;
 • pagal savo patvirtintą metodiką tvirtina praėjusių metų draudžiamąsias pajamas ir nustato einamųjų metų draudžiamąsias pajamas; nustatyta tvarka jas tvirtina Vyriausybė;
 • vadovaudamasi Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, tvirtina kiekvieno draudėjo priskyrimą konkrečiai įmokų tarifo grupei;
 • nagrinėja ir sprendžia kitus socialinio draudimo bei turinčius įtakos jo organizavimui ir veiklos rezultatams klausimus.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-09-12
Ar informacija naudinga?

test